Долна Враштица

        На­сел­ба­та е на­пол­но рас­е­ле­на по 1981 го­ди­на, ко­га брои че­ти­ри жи­те­ли ма­ке­дон­ско на­се­ле­ние. Се­ло­то се на­о­ѓа во гор­но­то слив­но по­драч­је на оска­та Кри­ва Ла­ка­ви­ца, на те­ри­то­ри­ја­та на Оп­шти­на­та Кон­че, на над­мор­ска ви­со­чи­на од 460 ме­три. Ата­рот за­зе­ма про­стор од 4,9 km2