Долни Радеш

        На­сел­ба­та е на­пол­но рас­е­ле­на по 1991 го­ди­на, ко­га што бро­е­ла са­мо еден жи­тел. Се­ло­то се на­о­ѓа­ло  не­по­сред­но до ве­штач­ко­то езе­ро Ман­то­во, на те­ри­то­ри­ја­та на Оп­шти­на Кон­че, на над­мор­ска ви­со­чи­на од 420 ме­ри.  Ата­рот за­фа­ќа про­стор од 2 км2.

        Во последните неколку години изградени се повеќе викендички.