Загорци

        Оваа ма­ла на­сел­ба се на­о­ѓа во се­ве­ро­за­пад­ни­от дел на те­ри­то­ри­ја­та на Оп­шти­на­та Кон­че, во про­ши­ре­на­та до­ли­на на ре­ка­та Кри­ва Ла­ка­ви­ца, а чиј атар се из­ди­га до ср­тот на пла­ни­на­та Сер­та, ка­де што се до­пи­ра со те­ри­то­ри­ја­та на Оп­шти­на­та Не­го­ти­но. Се­ло­то е рид­ско, на над­мор­ска ви­со­чи­на од 560 ме­три. Од гра­дот Ра­до­виш на­сел­ба­та е од­да­ле­че­на 26.5 km.

        Ата­рот за­фа­ќа про­стор од 7.3 km2. На не­го шу­ми­те за­зе­ма­ат по­вр­ши­на од 302,5 ha, на па­си­шта­та от­па­ѓа­ат 268,2 ha, а на обра­бот­ли­во­то зем­ји­ште 180,1 ha. Во ос­но­ва, се­ло­то има ме­шо­ви­та зем­јо­дел­ска функ­ци­ја. На­сел­ба­та е ма­ла, во фа­за на на­пол­но рас­е­лу­ва­ње. Та­ка, во 1961 го­ди­на се­ло­то бро­е­ло 222 жи­те­ли. а во 1994 го­ди­на са­мо 12 жи­те­ли, ма­ке­дон­ско на­се­ле­ние.

Цркви и Манастири

Св. Ѓорѓи

Св. Петка