Скоруша

        На­сел­ба­та се на­о­ѓа на те­ри­то­ри­ја­та на Оп­шти­на­та Кон­че, во гор­но­то слив­но по­драч­је на ре­ка­та Кри­ва Ла­ка­ви­ца, од неј­зи­на­та дес­на стра­на. Се­ло­то е рид­ско, на над­мор­ска ви­со­чи­на од 530 ме­три, чиј атар се из­ди­га до ср­тот на пла­ни­на­та Сер­та. Ата­рот за­фа­ќа про­стор од 15,1 km2. На не­го пре­ов­ла­ду­ва­ат шу­ми­те на по­вр­ши­на од 709 ha, на па­си­шта­та от­па­ѓа­ат 331 ha, а на обра­бот­ли­во­то зем­ји­ште 286 ha. Се­ло­то има ме­шо­ви­та зем­јо­дел­ска функ­ци­ја.

        Од Ско­ру­ша се исе­лил го­лем број од на­се­ле­ни­е­то и таа пре­ми­на­ла од сред­на, во ма­ла на­сел­ба, на­се­ле­на со ма­ке­дон­ско на­се­ле­ние и се на­о­ѓа во фа­за на рас­е­лу­ва­ње. Та­ка, се­ло­то во 1961 го­ди­на има­ло 438 жи­те­ли, а во 1994 го­ди­на бро­јот се на­ма­лил на са­мо 18 жи­те­ли.

Цркви и Манастири

Св. Богородица