Габревци

        На­сел­ба­та се на­о­ѓа на источ­ни­от дел на те­ри­то­ри­ја­та на Оп­шти­на­та Кон­че, во гор­но­то слив­но по­драч­је на Кри­ва Ла­ка­ви­ца, дес­на при­то­ка на Бре­гал­ни­ца, на чиј атар е из­гра­де­на ве­штач­ка­та аку­му­ла­ци­ја Ман­то­во.

        Се­ло­то е рид­ско, на над­мор­ска ви­со­чи­на од 500 ме­три. Од цен­трал­но­то ме­сто Ра­до­виш на­сел­ба­та е од­да­ле­че­на 14 km. Ата­рот за­фа­ќа про­стор од 10,8 km2. На не­го шу­ми­те за­зе­ма­ат по­вр­ши­на од 519,4 ha, на обра­бот­ли­во­то зем­ји­ште от­па­ѓа­ат 323,9 ha, a на па­си­шта­та 197.4 ha. Се­ло­то, во ос­но­ва, има пол­јо­дел­ско-шу­мар­ска функ­ци­ја.

        Во не­го ра­бо­ти ос­нов­но учи­ли­ште до IV од­де­ле­ние. Га­брев­ци е поз­на­то по изра­бо­тка­та на ква­ли­тет­ни грн­чар­ски про­из­во­ди. Ина­ку, на­сел­ба­та е сред­на по го­лемина, но co на­ма­лу­ва­ње на бро­јот на на­се­ле­нието. Во 1961 го­ди­на се­ло­то бро­е­ло 458 жи­те­ли, до­де­ка во 1994 го­ди­на бро­јот се на­ма­лил на 368 жи­те­ли, ма­ке­дон­ско на­се­ле­ние.

Цркви и Манастири

Св. Спас

Св. Димитриј

Св. Петка

Св. Димитриј

Огнена Марија