Негреновци

        На­сел­ба­та е на­пол­но рас­е­ле­на по 1961 го­ди­на, ко­га бро­е­ла 19 жи­те­ли, ма­ке­дон­ско на­се­ле­ние. Се­ло­то се на­о­ѓа на те­ри­то­ри­ја­та на Оп­шти­на­та Кон­че, во гор­но­то слив­но по­драч­је на Кри­ва Ла­ка­ви­ца, на над­мор­ска ви­со­чи­на од 750 ме­три. Ата­рот за­зе­ма по­вр­ши­на од 7,6 km2.

 

Цркви и Манастири

Манастир Св. Димитриј