Ракитец

        На­сел­ба­та се на­о­ѓа во источ­ни­от дел на те­ри­то­ри­ја­та на Оп­шти­на­та Кон­че, во гор­но­то слив­но по­драч­је на ре­ка­та Кри­ва Ла­ка­ви­ца, од неј­зи­на­та дес­на стра­на. Се­ло­то е рид­ско, на над­мор­ска ви­со­чи­на од 500 ме­три. Од гра­дот Ра­до­виш на­сел­ба­та е од­да­ле­че­на 12 km. Ата­рот за­фа­ќа про­стор од 12,8 km2. На не­го шу­ми­те за­зе­ма­ат по­вр­ши­на од 738 ha, на обра­бот­ли­во­то зем­ји­ште от­па­ѓа­ат 420 ha, а на па­си­шта­та 60 ha. Се­ло­то има пол­јо­дел­ско-шу­мар­ска функ­ци­ја.

        Во не­го ра­бо­ти ос­нов­но учи­ли­ште до IV од­де­ле­ние. На­сел­ба­та е сред­на по го­ле­ми­на, на­се­ле­на со ма­ке­дон­ско на­се­ле­ние. Во 1961 го­ди­на се­ло­то има­ло 421, а во 1994 го­ди­на 527 жи­те­ли.

Цркви и Манастири

Св. Богородица

Св. Спас

Св. Ѓорѓи