Горни Липовиќ

        На­сел­ба­та се на­о­ѓа во гор­но­то слив­но по­драч­је на Кри­ва Ла­ка­ви­ца, на ју­го­за­пад­на­та па­ди­на на пла­ни­на­та Смр­деш­ник, чиј атар се до­пи­ра со те­ри­то­ри­ја­та на Оп­шти­на­та Ва­си­ле­во. При­па­ѓа на Оп­шти­на­та Кон­че. Се­ло­то е рид­ско, на над­мор­ска ви­со­чи­на од 740 ме­три. Од гра­дот Ра­до­виш на­сел­ба­та е од­да­ле­че­на 19 km.

        Ата­рот за­фа­ќа про­стор од 18 km2. На не­го пре­ов­ла­ду­ва­ат шу­ми­те на по­вр­ши­на од 1.106,8 ha, на обра­бот­ли­во­то зем­ји­ште от­па­ѓа­ат 298,6 ha, a на па­си­шта­та 182,3 ha. Се­ло­то има пол­јо­дел­ско-шу­мар­ска функ­ци­ја. Во не­го ра­бо­ти ос­нов­но учи­ли­ште до IV од­де­ле­ние. Во 1961 го­ди­на се­ло­то бро­е­ло 377 жи­те­ли, a во 1994 го­ди­на бро­јот се на­ма­лил на 176 жи­те­ли, ма­ке­дон­ско на­се­ле­ние.

Цркви и Манастири

Св. Ѓорѓи

Св. Илија