Велмевци

        Велмевци се на­о­ѓа во се­ве­ро­за­пад­ни­от ри­дест дел на те­ри­то­ри­ја­та на Оп­шти­на­ Демир Хисар. Ло­ци­ра­на е во из­вор­но­то слив­но по­драч­је на Цр­на Ре­ка. Се­ло­то е пла­нинско, се простира на падините на Илинска Планина на 950 метри надморска височина и изобилува со извори, со букова и дабова шума.

        Ата­рот за­фа­ќа про­стор од 12,1 km2. На не­го пре­ов­ла­ду­ва­ат шу­ми­те на по­вр­ши­на од 729 ha, на па­си­шта­та от­па­ѓа­ат 233,3 ha, a на обра­бот­ли­во­то зем­ји­ште 211,1 ha. Се­ло­то има пол­јо­дел­ско-шу­мар­ска функ­ци­ја.

        Во Велмевци е вечното почивалиште на славниот војвода Јордан Пиперката заедно со неговата дружина, каде се наоѓа и споменик.

        Првата фудбалска екипа во селото било создадена во 1909 година, многу години пред тоа да се случи во многу поголеми места и градови низ Mакедонија. Како спомен на првата фудбалска екипа, чешмата на сретсело има камена топка

        На­сел­ба­та е ма­ла и е во фа­за на рас­е­лу­ва­ње. Во 1948 го­ди­на се­ло­то бро­е­ло 619 жи­те­ли, во 1994 го­ди­на са­мо 18 жи­те­ли, а денес има само 7 постојани жители.

        Голем дел од иселеното население  се доселило во Демир Хисар, Кичево, Битола, Скопје, прекуокеанските земји и во Европа.

Цркви и Манастири

Св. Илија

Пресвета Богородица

Св. Марина Марена

Св. Петка