Дуње

        Селото Дуње се наоѓа на северозападната страна на прилепскиот дел на областа Мариово, од левата страна на Црна Река. Во рамките на Општина Прилеп. Селото е ридско, на надморска височина од 690 метри. Од градот Прилеп населбата е оддалечена 29 км.

         Како многу села во Мариово, така и од Дуње се иселил значителен број од населението. Според податоците 1961г. во селото броело 778 жители, а во 2002 година, во Дуње живеат 77 жители. Податоците говорат дека во село Дуње во 80-години на 20-век се напасувале околу 10.000 грла овци и друг крупен и ситен добиток.

 

Цркви и Манастири

Св. Петар и Павле

Св. Димитриј

Св. Ѓорѓи