Кален

        Село Кален се наоѓа во Приепскиот дел на Мариово, недалеку од патот Прилеп - Витолиште. Селото е ридско, на надморска височина од 640 метри. Од градот Прилеп населбата е оддалечена 26 км.

        Од Кален се иселил значителен дел од неговото население, па затоа тоа бројно се намалило од 336 жители во 1961г. на само 19 жители во 2002г.

 

Цркви и Манастири

Св. Илија

Св. Спас